ფანჯრის ფართობის დაახლოებით 75%-ს წარმოადგენს გამჭვირვალე ნაწილი. აქედან გამომდინარე მნიშვნელობას იძენს მინისა და მინა-პაკეტის სითბური, აკუსტიკური და სინათლის გამტარობის მახასიათებლები. კომპანია იყენებს 4X16X4 ან 6X12X6 და ა.შ. ტიპის მინა-პაკეტებს სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე მინით, რომლებიც უზრუნველყოფენ შუქგამტარობის, აკუსტიკურობის და თბოგამტარობის მაღალ მაჩვენებლებს.